Ανακοινώσεις-Οικονομικά-στοιχεία

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Καταχωρήθηκε την 30/09/2021

» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Καταχωρήθηκε την 25/07/2020

» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Καταχωρήθηκε την 29/08/2019

» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Καταχωρήθηκε την 10/07/2018

» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Καταχωρήθηκε την 31/07/2017

» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
Καταχωρήθηκε την 08/08/2016

» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
Καταχωρήθηκε την 22/05/2015

» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
Καταχωρήθηκε την 28/05/2014

» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
Καταχωρήθηκε την 28/5/2013